Şualar Ciltli (Çanta Boy) - Bediüzzaman Said-i Nursi - Söz Basım Yayın

%
35
İNDİRİM
9786054590094
%
35
İndirim
120.00 TL
78.00 TL
3 adet stokta Hızlı Gönderi!
Kargo Ücretsiz İmkanı

30.09.2021 tarihine kadar

50TL ve üzeri Kargo Ücretsiz.

10TL İndirim İmkanı
Ödeme Bilgisi
Kapıda Ödeme

Şualar Ciltli (Çanta Boy) - Bediüzzaman Said-i Nursi - Söz Basım Yayın Açıklaması

Şualar Ciltli (Çanta Boy) - Bediüzzaman Said-i Nursi - Söz Basım Yayın

BİRİNCİ LEMA: Hz. Yunusun (a.s.) kıssası anlatılarak, her insanın dünya ve âhiret hayatı için nefsiyle karşı karşıya kaldığı mücâdeleyi açıklar.İKİNCİ LEMA: Hz. Eyyûbun (a.s.) duasını anlatan âyet-i kerimenin bir tefsiri olup, musibet ve hastalıklara karşı sabrın önemini açıklar, asıl musîbetin küfür ve sapıklık olduğunu ispat eder.Birinci Nükte: Hz Eyyûbun (a.s.) maddî hastalıklarına karşılık bizim ahiret hayatımızı tehdit eden manevî hastalıklarımız, günahlarımız olduğunu anlatır.İkinci Nükte: Musibet ve hastalıklardan insanların şikâyete hakkı olmadığı anlatılır.Üçüncü Nükte: Musibetin kısa zamanı nasıl uzun zamana dönüştürdüğü îzâh edilirDördüncü Nükte: Sabır kuvveti dağıtılmazsa her musibete yetebilir.Beşinci Nükte: Üç meseledir.Birinci Mesele: Asıl musibet dine gelen musibettir.İkinci Mesele: Maddî musibetler büyük görülürse büyür, küçük görülürse küçülür.Üçüncü Mesele: Bu zamanda musibet, bir lütf-u İlâhîdir.Hatime: Musibetler ve elemler insan makinesinin çarklarını harekete geçirir.ÜÇÜNCÜ LEMA: Bekà için yaratılan ve bekàya aşık olan insan ruhunun, Cenâb-ı Hakka karşı hakikî görevini bilmekle, hem dünyada, hem de ebedî hayatında huzur ve saadeti kazanacağını açıklayan bir tefsirdir.Birinci Nükte: Fâni sevgililerden alâkayı kesmek ve onları terk etmeye dairdir.İkinci Nükte: İnsan bekàya aşıktır, onun için Bâkîye alâka peyda etmek ve isimlerine yapışmak en önemli görevdir.Üçüncü Nükte: Fâni, kısa, faydasız ömrü, baki, uzun faydalı yapmanın çaresi anla-tılır.DÖRDÜNCÜ LEMA: Ehl-i Sünnet ve Cemaat ile ehl-i Şia olan Alevîler arasındaki meselelerin hakikatini açıklar.Birinci Nükte: Peygamber Efendimizin (a.s.m.) ümmetine karşı olan eksiksiz şefkât ve merhameti anlatılır.İkinci Nükte: Peygamber Efendimizin (a.s.m.) Hz. Hasan ve Hüseyine (r.a.) olan sevgisi küllîdir.Üçüncü Nükte: Peygamber Efendimiz Âl-i Beytin İslâma yapacağı büyük hizmete karşılık bizden onlara sevgi göstermemizi istiyor.Dördüncü Nükte: Şialarla, Ehl-i Sünnet arasındaki anlaşmazlığı kaldıracak bir îzâh İkinci Makam: 11. Lema olarak telif edilmiştir BEŞİNCİ LEMA: On Birinci Lemaya dahil edilmiş olduğundan ayrıca telif edilmemiştir.ALTINCI LEMA: Yirmi Dokuzuncu Lemada Arapça olarak telif edilmiş olup, bu Lema boş kalmıştır.YEDİNCİ LEMA: Fetih Sûresinin son üç âyetinin bir tefsiri olup, Kurânın mucizeliğini gösterir şekilde, geleceğe dair verdiği haberleri anlatır.Birincisi: Mekke Fethini haber verir.İkincisi: Hudeybiye antlaşmasının dış görünüş itibariyle İslâm aleyhinde, gerçekte ise lehinde olduğunu belirtir. Üçüncüsü: Hz. Peygamber (a.s.m.) ve Ashabının Kâbeyi emniyet içinde tavaf edeceklerini belirtir. Dördüncüsü: İslâmın bütün dinlere galebe çalacağı anlatılır. Beşincisi: Peygamber Efedimizden (a.s.m.) sonra gelecek halifelerin özelliklerini haber verir. Altıncısı: Tevratın Sahabeye işaretleri anlatılır. Yedincisi: İncilin Sahabe hakkındaki haberlerini anlatır. Bir tetimme: Fetih Sûresinin son âyetinin haberini teyit eden âyet-i kerimenin îzâhıdır. Birinci Nükte: Kurân sarih mânâsıyla olduğu gibi işarî mânâsıyla da hakikat ifade eder. İkinci Nükte: İnsanlık içinde doğru yoldan ayrılmayan beş taifeyi ele alır. Peygamberler, sıddıklar, şehidler, salihler, tabiinler ve onların reislerini anlatır. Hatime: Bu tetimmeye ikinci bir îzâh. Hz. Hasana (r.a.) beşinci halife olarak işaret eden âyeti ele alır. Bismillâhın ebced hesabıyla sırlarını açıklar. SEKİZİNCİ LEMA: Hûd Sûresi 105. ve 112. âyetlerinin tefsiri mâhiyetinde olan bu risâle, Gavs-ı Âzam Abdülkadir Geylanînin kerâmet-i gaybiyesiyle Kurânın esrârına âit olan Risale-i Nurun makbuliyetini gösterir ve bu zamanın Kurân hizmetkârlarına işaretle beraber onların mânevî güçlerini ve şevklerini artıran, sıkıntılarını gideren lemadır. DOKUZUNCU LEMA: Üç önemli sorunun cevabında ruha ait bir meseleyi, ilm-i cifirle ilgili açıklamaların yalnız bir işaretle bırakılmasının hikmetini ve Vahdetül-Vücud meselesini açıklar ve ispat eder. Birin
Sayfa:
992 Sayfa
Kağıt:
Şamua Kağıt
Boyut:
13.50x20.00 cm
Barkod:
9786054590094

Şualar Ciltli (Çanta Boy) - Bediüzzaman Said-i Nursi - Söz Basım Yayın Yorumlar

Hiç mesaj bulunmadı

Ürünü beğendiniz mi?

Diğer müşterilerinde karar vermesine yardımcı olun.

Yorum Yap